طراحی سایت و سئو بهینه سازی سورنا

بیمه

درخواست بیمه

برخی از اتفاقات و حوادث قابل پیشگیری نیستند و از طرفی تمامی پیشگیری های لازم همیشه تضمین کننده عدم وقوع حوادث ناگوار نیستن. از این جهت جبران خسارت و یا به حداقل رساندن خسارات ناشی از حوادث همیشه از دغدغه های انسان بوده و همواره تمهیداتی برای آن اندیشیده است. قدیمی ترین راهکارهای انسان که مشابه بیمه های امروزی باشد را مربوط به هزاران سال پیش و دوران کهن در میان ملتهایی مثل چینینان، ایرانیان، رومیان و یونانیان م یدانند. در منطقه خاورمیانه، فنیقی ها برای جبران خسارت راهکاری مالی داشتند به این صورت که اگر بازرگانی برای خرید کشتی و یا اجناس تجاری خود از دولت وام دریافت میکرد و بر اثر حوادث دچار خسارت یا مورددستبرد واقع میشد، از پرداخت خسارت معاف بود. در ایران اماسابقه بیمه را به دوره کیقباد که از پادشاهان پیشدادیان بود نسبت می دهند و بعدها نمونه های دیگری از بیمه را در عهد باستان متعلق به هخامنشیان میدانند. در مورد دوره کیقباد این راهکار به این صورت بوده که برای اشخاصی که هدایایی پیشکش میکرده اند چنانچه این هدایا دارای ارزش زیادی بود در صورت بروز حوادث ناگوار برای فرد متعاقبا حکومت با پرداخت مبلغی سعی در جبران خسارت میکرد. در دوران هخامنشیان نیز همین سازو کار برای اقوام تحت حکومت هخامنشیان رواج داشته است. اما بیمه به صورت امروزی در ایران تا اواخر دوران قاجار وجود نداشت. در سال 1289 خورشیدی دو شرکت بیمه روسی مجوز فعالیت در ایران دریافت کردند و این آغازی شد بر فعالیت شرکت های بیمه در ایران به طوری که بعد از آن و تا سال 1314 خورشیدی نزدیک به 13 شرکت خارجی بیمه در ایران مشغول به کار بودند

خدمات این نرم افزار در سراسر کشور قابل اجراست